Prima Unire a tuturor românilor. Mihai Viteazul – omul şi epoca sa

  536
  0
  DISTRIBUIȚI
  Raspandeste cu incredere
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
   2
   Shares

  415 ani de la intrarea lui Mihai Viteazul în Alba Iulia
  Există în istoria noastră personalităţi de excepţie care întruchipează dorinţa de libertate şi unitate a poporului român, voinţa sa nestrămutată de a-şi făuri destinul. O astfel de personalitate este marele voievod Mihai Viteazul. Simbol al eroismului românesc, el este cel care a unit sub acelaşi sceptru Ţara Românească a Transilvaniei, Ţara Românească a Munteniei, Ţara Românească a Moldovei, înfăptuind astfel cel mai strălucit act al Evului Mediu românesc. Desfiinţând hotarele nefireşti impuse poporului nostru de vitregia vremurilor şi a marilor imperii vecine, el împlinea un deziderat istoric obiectiv.
  Marele act politic săvârşit de Mihai Viteazul la sfârşitul sec. al XVI-lea,
  Unirea şi neatârnarea Ţării – deopotrivă, nu a fost numai rodul unei întâmplări
  fericite sau opera de geniu a unei personalităţi de excepţie, capabilă să supună
  clipa ce i-a fost dată şi să modeleze după măsura ei viitorul. Înfăptuirea marelui
  Domn este anticipată de o lungă evoluţie anterioară în egală măsură, în plan
  economic, politic şi nu în ultimul rând, spiritual.
  Acţiunea politică, comună, a constituit în istoria celor trei ţări un veritabil
  program, în care s-au aflat la loc de cinste apărarea ţării, păstrarea hotarelor şi
  unitatea de acţiune a statelor creştine. Ţările Române extracarpatice au continuat
  să fie, după Mohacsz 1526, avanpostul Transilvaniei. O eventuală ocupare a
  Moldovei şi a Ţării Româneşti de către Poarta Otomană, ar fi putut avea
  consecinţe negative şi asupra Principatului Transilvaniei. Existenţa unei Ţări
  româneşti puternice constituia mereu pavăza celeilalte – un exemplu în acest
  sens îl constituie domnia lui Petru Rareş, care era conştient de unitatea dacică a
  celor trei state carpato-dunărene.
  La toate aceste elemente trebuie să adăugăm marile valori spirituale, cum
  sunt cărţile coresiene şi minunatele tipărituri româneşti, care au circulat peste
  întreaga întindere a spaţiului carpato-dunărean, indiferent de locul unde au fost
  produse. De pildă, Liturghierul lui Macarie (1508), tipărit la Târgovişte dar
  semnalat la Alba Iulia şi Sibiu; Catehismul românesc, prima carte în limba
  română, tipărită la Sibiu, solicitată şi de domnitorii Moldovei şi Ţării Româneşti.
  Unele cărţi tipărite de diaconul Coresi la Braşov poartă chiar stema Ţării
  Româneşti sau a Moldovei sau Palia de la Orăştie, apărută în 1582, tot prin
  strădania lui Coresi, cu o largă răspândire în tot spaţiul locuit de români. Aici se
  foloseşte pentru prima dată, pentru numele nostru etnic, cuvântul român, nu
  rumân, proclamându-se astfel, acum mai bine de patru secole, obârşia noastră
  latină.
  Toate acestea au pregătit marea faptă a lui Mihai Viteazul, i-au dat
  suportul necesar pentru a afirma unitatea şi neatârnarea. Încă de la venirea sa la
  domnie, în septembrie 1593, Marele domn vizează realizarea celor două mari
  idealuri: Independenţa şi Unirea. Pentru înfăptuirea lor îşi va stabili cu luciditate
  obiectivele şi priorităţile. Într-o primă etapă va urmări câştigarea neatârnării faţă
  de Poarta Otomană. Cu clarviziunea unui diplomat şi strateg iscusit, el îşi
  întăreşte alianţele cu vecinii, în primul rând cu Aron Vodă, domnul Moldovei şi
  cu Sigismund Bathory, principele Transilvaniei, după care va adera la alianţa
  antiotomană „Liga Sfântă”.
  Lupta începe. Cu toată rezistenţa opusă, cei peste 100.000 de ostaşi turci
  reuşesc să treacă Dunărea şi la Călugăreni, pe 23 august 1595, domnitorul obţine
  o victorie pe care Nicolae Bălcescu o caracterizează ca „fiind briliantul cel mai
  strălucit al cununei gloriei româneşti”.
  După ce turcii sunt alungaţi, Mihai îşi concentrează eforturile pentru a
  realiza cel de-al doilea mare vis. Unirea, în condiţiile în care era înconjurat doar
  de adversari: în Transilvania, principele Andrei Bathory, favorabil unei alianţe
  cu turcii şi interpret al intereselor Poloniei, iar în Moldova Ieremia Movilă,
  devenit domn cu ajutorul marii nobilimi poloneze şi care vroia scaunul Ţării
  Româneşti pentru fratele său Simion Movilă.
  În acest context, Mihai porneşte la îndeplinirea marelui ideal al unităţii
  româneşti. După victoria de la Şelimbăr, Marele domn intră în Alba Iulia cu
  mare triumf, la 1 noiembrie 1599. Era primul act al Unirii. Învingându-l pe
  Andrei Bathory, Mihai ştia însă că hotarele Daciei străbune nu se opreau la
  Carpaţi. La 24 aprilie 1600 domnul pleacă din Alba Iulia, îndreptându-se spre
  Moldova. La 4 mai ajunge lângă Trotuş şi aici are loc celebra scenă povestită de
  Bălcescu, după care „moldovenii nu stătură mult în cumpănă, într-o clipă 15.000
  dintr-înşii punându-şi cuşmele în vârful lăncilor, cu mare strigare de bucurie
  trecură în tabăra lui Mihai”.
  Se înfăptuia, astfel, prima Unire politică a celor trei ţări româneşti, în
  hotarele ce reuneau, în cea mai mare parte, teritoriul vechii Dacii, deziderat
  major şi aspiraţie seculară a poporului nostru.
  Toate actele pe care le-a săvârşit la Alba Iulia şi la Iaşi indicau una şi
  aceeaşi preocupare: de a întări unitatea celor trei Ţări Româneşti şi de a reda
  poporului român măreţia pe care a avut-o în vremea vechii Dacii. De aici, din
  Iaşi, emite cel dintâi act şi bate cea dintâi medalie, care-l înfăţişează ca „Domn
  al Ţării Româneşti, al Ardealului şi a toată Ţara Moldovei”.
  Era apogeul operei sale. Act definitoriu pentru istoria noastră naţională,
  Unirea de la 1600 şi realizatorul ei au devenit un simbol şi un îndemn la luptă a
  românilor de pretutindeni, pentru unitatea naţional-statală, pentru independenţă,
  pentru că aşa cum spunea Nicolae Iorga, „după 1600 nici un român n-a mai
  putut gândi Unirea fără uriaşa lui personalitate, fără paloşul sau securea lui
  ridicate spre cerul dreptăţii, fără chipul lui de o curată şi desăvârşită poezie
  tragică”.
  „Mihai Viteazul a fost mai mult decât un mare domnitor al românilor. El a
  rămas pururi eroul naţional al tuturor românilor, simbolul de unire a fraţilor
  despărţiţi de vitrega soartă şi de vecini cotropitori”. Istoria înşişi a confirmat
  justeţea şi necesitatea obiectivă a actului săvârşit de marele Domn, prin
  realizarea ulterioară a idealului său – prin înfăptuirea în epoca modernă a
  statului naţional unitar român.
  Iată de ce Mihai Viteazul rămâne o figură luminoasă, progresistă în cartea
  de aur a poporului român. Din păcate, la data de 9/19 august 1601 Marele
  Unificator a fost asasinat pe Câmpia Turzii.
  Astfel, în zorii timpurii ai societăţii moderne româneşti, străjuieşte figura
  legendară şi sublima întrupare a veşnic neadormitului dor de Unire şi Libertate
  care străbate întreaga noastră istorie. El a rămas nu numai personalitatea care a
  unit laolaltă, pentru prima oară, cele trei Ţări Româneşti, dar este în acelaşi timp
  şi în egală măsură expresia timpului său – pentru că prin opera lui politică şi
  militară le-a anticipat pe toate cele care au urmat. Pe drept cuvânt îl considerăm
  contemporanul nostru.
  Pieirea marelui Domn impune cel puţin două întrebări: Era pregătită
  societatea românească pentru a desăvârşi, în sens unificator, acţiunea politică şi
  militară a lui Mihai? Erau dispuse puterile creştine vecine să accepte, într-o zonă
  în care se interferau atâtea interese opuse, un stat independent, care ar fi putut
  modifica, într-un mod nou, imprevizibil, noile raporturi de forţe?
  Peste toate posibilele răspunsuri, figura tragică a marelui Domn a
  influenţat decisiv istoria românilor, iar gândul său cuprinzător şi fapta sa
  temerară au impus un model şi au inaugurat o epocă. În faţa amintirii sale nu
  poţi să nu te gândeşti, ca pentru a putea trăi o viaţă ce ţi-a fost dăruită eşti dator
  s-o meriţi, ca om şi ca neam în fiecare clipă. (N. Iorga).
  Cred că se mai cuvin şi aceste modeste gânduri versificate:
  În zilele noastre, Capul lui Mihai Vitezul de la Turda se ridică /
  Şi ne întreabă de ce Ţara a rămas aşa de mică /
  Şi Câmpia Turzii tristă îi răspunde lui cu jale /
  Fiindcă astăzi ducem lipsa capului Măriei Tale! /
  Să nu acuzăm străinii că ne taie domnitorii /
  Că intimidează Ţara, guvernele provizorii /
  Eu atât aş vrea să aflu, arătându-le obrazul:
  Totuşi unde-au fost românii când a fost tăiat Viteazul?
  Nu vom consuma otrava pentru nici un fel de Basta
  Totuşi unde-au fost ai noştri şi atunci şi-n vremea asta?
  Cum s-ajunge pân’la gâtul voievodului de Ţară /
  Dacă nu-s trădări acasă lângă ura de afară? /
  Capul lui Mihai Viteazul ne-a lăsat numai cu trupul /
  Nu contează că străinii nu aveau nici pic de scrupul /
  Eu de-o singură-ntrebare mă scârbesc şi mă mai mânii:
  Totuşi unde-au fost ROMÂNII, totuşi unde sunt ROMÂNII?
  Petru Butuc


  Raspandeste cu incredere
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
   2
   Shares

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here