Acasă Jurnalul Bucurestiului Anchete Arme Psihotronice (I)

Arme Psihotronice (I)

927
0
DISTRIBUIȚI
Raspandeste cu incredere
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  7
  Shares

Motto:

“Intotdeauna mi-au placut idiotii docti! Oare de ce?”

Sa incepem deci cu inceputul:

“Armele psihotronice şi preţul lor

Armele psihotronice şi preţul lor

Pentru o mai bună concentrare, subiecţii supuşi experimentelor aveau ochii acoperiţi

* În urmă cu câţiva ani, arhivele serviciilor secrete sovietice s-au deschis şi o parte din dosare au fost desecretizate. Printre acestea, se numără şi “Dosarul special 25”, care conţine mărturii, schiţe, declaraţii, fotografii şi pelicule incredibile, dovezi ale unui proiect înfricoşător: crearea unei arme psihotronice, care să poată controla şi manipula minţile omeneşti. Deşi au fost plătite chiar cu viaţa, de cei care le-au inventat, experienţele continuă şi în ziua de azi *


O moarte suspectă
În dimineaţa zilei de 30 ianuarie 2002, directorul Institutului de Psihologie Aplicată din Moscova, Andrei Bruşlinski, se afla în biroul său, clasând cu mare atenţie documente importante, pe care urma să le studieze aca­să. În ziua următoare, avea să înceapă Conferinţa in­ter­naţională de psihologie, la care profesorul Bruş­linski trebuia să prezinte rezultatele extraordinare ale muncii sale. De câţiva ani, savantul lucra la o metodă complexă de depistare şi prin­de­re a tero­riş­ti­lor, prin intermediul unei arme psi­hotronice, ce ac­ţio­na la nivel men­tal. Tehnica ar fi stârnit inte­re­sul mai multor ser­vicii spe­cia­le, care astfel ar fi pu­tut desco­peri unde se află persoa­nele bă­nuite de acte criminale, ba chiar să le şi prevadă intenţiile. Întrea­ga comunitate a oame­nilor de şti­inţă aştepta cu mare interes pre­zen­tarea aces­tei metode cu ade­vărat revoluţionare care, în sfâr­şit, urma să stopeze flagelul mon­­dial al terorismului.

Către seară, profesorul Bruş­linski şi-a luat servieta cu pre­ţioa­sele documente şi, după ce a schimbat câteva cuvinte cu se­cre­tara, a coborât în grabă scă­rile. A luat un taxi de la intrarea institutului şi s-a îndreptat direct spre casă. Secretara sa a fost ulti­ma persoană care l-a văzut în viaţă.

Armele psihotronice şi preţul lor

Experienţele de laborator asupra creierului

După un timp, soţia lui Bruş­linski, care îşi aştepta soţul să vi­nă acasă, auzind nişte zgomote ciu­date pe scara blocului, a ieşit pe palier. Savantul zăcea într-o bal­tă de sânge, bătut cu sălbă­ticie.

Deşi a fost de îndată dus la spital, profesorul a mu­rit. După câ­teva săptămâni de anchetă, procuratura a închis cazul. Versiunea ofi­cială: jaf.

Familia şi colegii apropiaţi ai savantului au însă altă părere. “Când profesorul a fost găsit de soţia sa bătut şi în stare de in­conştienţă, peste tot, în jurul său, erau împrăştiaţi bani.

Buzunarele îi fuseseră în­toar­se pe dos, în aşa fel încât să pară un jaf. Însă pro­fesorul avea încă la mână ceasul scump şi, pe deget, ve­righeta de aur.

Numai geanta cu proiectul dis­păruse fă­ră urmă!”, povesteşte Nikolai Korolev, unul din pro­fesorii cu care lucrase Bruşlinski la proiectul anti­tero. “Metoda era valoroasă şi probabil nu trebuia să fie niciodată prezentată pu­blic.

Deşi la proiect au lucrat mai mulţi cercetători, in­clusiv eu, toate aspectele şi deta­liile le cunoştea numai profesorul Bruşlinski.

De­pis­tarea teroriştilor s-ar fi realizat prin metode «elas­tice», de provocare a câm­pu­lui informaţional al per­soa­nelor suspectate. La baza teh­nicii era folosită teoria reflexelor condiţionate a lui Pav­lov.

Astfel, teroriştii ar fi putut fi descoperiţi prin inci­tarea informaţiilor pe care ei le deţineau. Stimu­larea surselor informaţionale ar fi provocat indivizilor vizaţi, ca un reflex, reacţii in­vo­luntare.

Printr-un pro­gram special pe computer, ur­ma acţiunea propriu-zisă de depistare a locului în care se aflau suspecţii”. Moartea suspectă a profesorului Bruşlinski nu este însă un caz singular.

De multe ori, cei care au îndrăznit să se apropie periculos de soluţionarea atacurilor tero­riste, în spatele cărora se ascund oameni importanţi şi sume uriaşe, au plătit cu viaţa pentru această încercare.

Arma din creier
Încă de la începutul secolului XX, cercetătorii mili­tari din ţările avansate economic s-au străduit să reali­zeze o armă puternică, prin intermediul căreia să poată controla minţile oamenilor, transformându-i în simple marionete.

În 1923, profesorul Bernard Kajinski, un renumit inginer electronist rus, propunea o idee ieşită din co­mun: un instrument capabil să emită co­menzi prin care oa­menii să fie ma­nipulaţi, indiferent de dorinţa ori vo­inţa lor.

Profesorul Kajinski era foarte apreciat în cercu­rile politice de la Krem­lin, pentru idei­le sale novatoare cu privire la telepatie şi folosirea aces­teia ca armă ofen­sivă.

Schema dispozitivului psiho­tro­nic con­ceput de savantul rus avea un prin­cipiu complex: putea reda impul­surile creierului, transformându-le apoi în sem­nale sonore, ce puteau fi emise la distanţe mari. Potrivit cercetătorului, creierul este capabil să emi­tă unde ra­dio.

Armele psihotronice şi preţul lor

Bernard Kajinski – o altă victimă a serviciilor secrete

Kajinski descoperise în creier anumi­te elemente care aveau un aspect şi funcţii similare păr­ţilor compo­nente ale echipamentelor electronice: con­densatoare, bo­­bine, tuburi radio, antene.

Conform teo­riei sale, aces­­­te radiounde puteau fi per­­cepute de către alte cre­iere. “Cercetând alcă­tui­rea cor­pu­lui uman, am ajuns la con­clu­zia edifica­toa­re că organismul nostru re­pre­­zintă un aparat electronic complicat.

El este o adevă­rată staţie radio de emi­sie-recep­ţie, capabilă să lan­se­ze şi să capteze unde elec­tromag­ne­ti­ce. Am ajuns pen­tru prima da­tă la această con­cluzie în ur­mă cu câţiva ani, absolut în­tâm­plător”, afirmă Kajinski în cartea sa intitulată “Legă­tura radio biologică”.

“Pe vremea aceea, lucram la un institut de cercetări în Caucaz, la Tbilisi. Colegul şi prietenul meu, un tâ­năr de 20 de ani, se îmbolnăvise grav de febră tifoidă.

Îl vizitam zilnic, după serviciu. Într-una din zi­le, la întoarcerea acasă, mă sim­ţeam atât de obosit, încât m-am aşezat pentru câteva momente în pat şi, pe dată, am ador­mit adânc.

Deodată, som­­nul mi-a fost întrerupt de un zgomot clar care aducea cu clinchetul unei lin­gu­riţe de argint ce se loveşte de marginea unui pahar. M-am ri­dicat şi m-am uitat pe masă.

Nici un pahar, nici o lin­guriţă. Ceasul arăta ora 22. Mi-am alungat teme­rile nejustificate şi m-am culcat la loc, amânând pentru a doua zi vizita la prietenul meu. În ziua urmă­toare, du­pă terminarea programului, m-am îndreptat direct către casa lui.

Pe măsură ce mă apropiam, o nelinişte stra­­nie punea stăpânire tot mai mult pe mine. Ajun­gând la domiciliul amicului, am aflat că acesta murise cu o seară înainte, exact la ora 22, în timp ce mama lui încerca să îi dea cu linguriţa apă dintr-un pahar.

Pe măsuţa de la lângă pat încă se afla paharul cu lin­gu­riţa de argint în el. Am privit buimac întreaga scenă şi m-am gândit: «Cum aş fi putut auzi zgomotul linguriţei ce loveşte paharul de la o distanţă atât de mare?!».

De felul meu, nu sunt superstiţios, şi iată-mă acum, pă­truns brusc ca de o suflare îngheţată. Atunci mi-am dat seama pentru prima dată că omul funcţionează ca un radio viu.

Astfel mi-am putut explica cum, prin inter­me­diul acestui radio-receptor din creierul meu, am pu­tut auzi clinchetul de argint ce vestea moartea priete­nului meu”.

Armele psihotronice şi preţul lor

Serghei Briuhonenko în timpul unui experiment

Teoria savantului a stârnit o ade­vă­rată senzaţie nu numai în Uniunea So­vie­tică, dar şi pe plan interna­ţio­nal. Zeci de instituţii ştiinţifice prestigioase din în­trea­ga lume l-au invitat să con­fe­renţieze pe tema teoriei radio-recep­to­rului din creier.

Timp de mai bine de un an, Kajinski a susţinut conferinţe în Europa şi în America. Ajuns în Canada, a primit invitaţia de a pune în practică ipoteza sa.

Rusul a acceptat imediat pro­­vo­ca­rea şi a planificat pentru urmă­toa­­rea dezbatere un ex­periment. Din echi­pa sa ştiinţifică făceau parte şi “spe­­­cialişti” trimişi de poliţia secretă so­vietică, cu scopul de a supraveghea ac­tivitatea cercetătorului.

Aceştia i-au “recomandat” să anuleze demonstraţia şi să se întoarcă acasă de urgenţă. Ajuns în ţară, Kajinski a primit ordin di­rect de la Kremlin să înceapă de îndată experimen­tele pentru punerea în aplicare a teoriei sale.

Dosarul special numărul 25

În arhivele secrete ale serviciilor speciale CEKA există un dosar voluminos, care cuprinde informaţii referitoare la profesorul Kajinski şi uluitoarea sa desco­perire. Inginerul era atent monitorizat, iar cercetările sale supuse unei stricte supravegheri.

După căderea cortinei de fier, când mare parte a acestor informaţii s-au dat publicităţii, s-a dovedit că acest dosar cuprin­dea date, scheme, fotografii şi rapoarte foarte exacte. Toate sub numele de “Dosarul special numărul 25”.
Conform informaţiilor din dosar, în laboratoarele se­crete ale serviciului de informaţii, profesorul Ka­jinski încerca să demonstreze că aşa-numitul radio-re­ceptor din creierul uman poate funcţiona şi este efi­cient.

După luni de cercetări, experimente şi teste pe di­­verse animale, savantul a anunţat că aparatul său de trans­mitere şi introducere în creier, la nivel incon­şti­ent, a anumitor gânduri, este finalizat şi gata de a fi pus în aplicare.

“Dispozitivul este alcătuit dintr-o antenă de amplifi­care, cu mai multe transformatoare şi lămpi cu catod. Gândul dumneavoastră va fi preluat de staţia radio de transmisie, care îl va amplifica şi apoi îl va retransmite în eter”.

Armele psihotronice şi preţul lor

Andrei Bruşlinski alături de Vladimir Putin. Preţuirea oficială nu l-a scutit să moară în condiţii suspecte

Pentru prima dată, aparatul, care acţiona cu o putere incredibilă asupra minţii, a fost testat la finele anului 1924, la Moscova.

Gândul formulat era captat de staţia radio, emis mai departe prin unde de joasă frecvenţă şi recepţionat în inconştient de către subiect. Experienţa a fost realizată pe mai mulţi câini.

Profe­sorul Kajinski formula în gând comanda ca animalul să meargă în camera alăturată, să aleagă dintr-o stivă de cărţi un anume volum indicat de el şi apoi să i-l aducă. Câinele a executat cu succes comanda.

Toţi patrupezii supuşi experimentului au îndeplinit ordinele orbeşte. Specia­liştii prezenţi erau uluiţi. A doua zi după demonstraţie, inginerul Bernard Kajinski a fost “invitat” la sediul central al serviciilor se­crete.

A fost întrebat direct dacă aparatul său poate ino­cula anumite gânduri “folositoare” şi subiecţilor umani. Răspunsul lui Kajinski a fost: “Sunt convins că acest «tun» va exercita influenţa dorită asupra oame­nilor şi, astfel, voinţa lor va fi înlăturată. Însă deocam­dată nu l-am testat suficient”.

Împreună cu vestitul dresor Vladimir Durov, pro­fe­sorul Kajinski a continuat seria de experienţe pe ani­malele de la circ. Timp de câţiva ani au fost supuse tes­telor zeci de animale, morse, câini şi elefanţi, peste 80 la sută dintre ele îndeplinind cu succes misiunile.

Însă după o perioadă, nu se ştie din ce motiv, Vladimir Du­rov i-a expediat savantului o scrisoare prin care îi cerea insistent ca toate experimentele să ia sfârşit.

Mo­tivul “oficial” a fost că, în urma acelor şedinţe, anima­lele re­fuzau să se supună comenzilor obişnuite, iar dresajele pe care le făcea aveau de suferit.

Totuşi, citind scri­soa­rea, nu putem să nu ne întrebăm care era mo­tivul real. Epistola din 20 august 1928 se află în Dosa­rul 25. “Sti­mate profesore Kajinski, mi se pare că in­ven­ţia dum­nea­voastră întrece graniţele raţionalului.

Mă tem, la modul cel mai serios, pentru siguranţa dum­nea­voastră. Mai mult nu vă pot spune”. Din nefe­ricire, la momen­tul primirii acelei scrisori, profesorul Kajinski nu mai era stăpânul propriei invenţii.

Aparatul se afla deja în proprietatea serviciilor secrete sovietice. În toamna anului 1928, profesorul Bernard Ka­jinski a fost din nou “convocat” la sediul poliţiei se­cre­te.

Nu s-a păstrat nici un document care să ofere răs­punsuri despre dis­cu­ţia acelei întrevederi. Important este faptul că, de atunci, profesorul Kajinski nu a mai fost văzut nicio­dată.
Câinele viu, cu capul tăiat

Armele psihotronice şi preţul lor

Experienţa oribilă, cu capul de câine tăiat

În anii următori, experimentele asupra psihicului uman şi încercările de a crea un dispozitiv pentru ma­nipularea oamenilor au continuat.

Proiectul inginerului Kajinski a fost preluat de cercetători mult mai puţin scrupuloşi şi au fost realizate o serie de experimente de-a dreptul monstruoase.

Din primele decenii ale se­co­lului XX, oamenii de ştiinţă ruşi, la ordinul expres al liderilor vremii, s-au străduit să creeze un super-sol­dat, cu puteri supraomeneşti, invincibil, care să nu sim­­­­tă durerea şi oboseala.

Astfel, o echipă de savanţi con­­du­să de medicii chirurgi Serghei Briuhonenko şi Ni­kolai Terebinski propuneau o idee de-a dreptul şo­can­tă: subiectului să i se programeze moartea clinică, cre­ie­rul să-i fie spălat, toate amintirile şterse şi apoi, după anumite procedee, să fie reînviat.

Individul de­venea astfel altcineva, un om cu o nouă identitate, cu alte obi­ceiuri, cu abilităţi fenomenale, care răspundea nu­mai la ordinele directe ale “stăpânului” său.

Pentru desăvârşirea acestei idei, savanţii şi-au în­ceput cercetările şi experimentele medicale pe câini. Îna­inte de toate trebuia demonstrat că un creier poate func­ţiona independent de trup, la comenzi trimise prin inter­mediul unui aparat.

Astfel a fost creat un dispo­zitiv care imita funcţiile inimii, capabil să menţină în via­ţă capul unui câine, separat de trupul acestuia. Instru­mentul a fost prezentat în premieră la Con­gre­sul internaţional de fiziologie de la Mos­cova, în 1940.

Un cap de câine, des­părţit de trup, a fost adus pe o mă­suţă, şi profesorul Ser­ghei Briuho­nen­ko a demonstrat oa­me­nilor de ştiinţă cum acesta poate răs­punde la stimuli.

Me­dicul a lovit masa cu un ciocănel şi capul patrupe­dului a tresărit. Apoi i-a îndreptat spre ochi o sursă pu­ter­nică de lu­mină şi câinele a clipit.

În faţa tu­turor, ca­pul animalului a fost chiar hrănit cu o bucăţică de car­ne. Câinele a înghiţit de îndată delicatesa care a ţâşnit afară prin­tr-un tub conectat la cap.

Experi­men­tul a şocat întreaga co­mu­nitate a oa­me­nilor de ştiinţă.

Armele psihotronice şi preţul lor

Schema dispozitivului lui Serghei Briuhonenko

După această demonstraţie, proiectul celor doi chi­rurgi a fost anulat.

Conform declaraţiilor oficiale, mo­tivul era costul mult prea ridicat. Dar, la scurt timp du­pă spectaculosul experiment, medicul Tere­binski a suferit un accident straniu, în ur­ma căruia şi-a pierdut viaţa, iar profe­sorul Briuhonenko a fost internat într-un spital de boli psihice.

Nu există dovezi în legătură cu finalizarea proiectului “super-soldat”, totuşi, nu putem să nu ne în­tre­băm dacă, în laboratoarele secrete, teribi­lul experiment nu a fost continuat şi pe su­biecţi umani.

Deşi pare o idee desprin­să din cărţile ştiinţifico-fantastice, planul lui Stalin de a crea o armată de zom­bi, o armată de super-soldaţi manipulaţi printr-un dis­pozitiv psihotronic, avea toate pre­misele să poată fi pus în aplicare.

Dacă proiectul a continuat sau nu, probabil nu vom afla niciodată. Cert este că după destrămarea URSS-ului, când parte din dosarele experimentelor ştiinţifice top-secret au fost desecretizate, marele public a aflat şi despre experimentul Briuhonenko.

Manipulări colective
Conform unor teorii, dezvoltarea armelor psiho­tro­nice a atins astăzi asemenea culmi, încât acţionarea asu­­pra creierelor oa­me­nilor poate fi rea­li­zată practic prin in­ter­mediul ori­­­­cărui apa­rat elec­tronic: te­le­fon mo­bil, tele­vi­zor, radio.

“Orice individ poa­te fi ma­nipulat. O asemenea in­fluenţă asu­pra ma­selor es­te practicată de mul­­tă vreme de ma­joritatea servi­ciilor secrete.

Cel mai des, armele psi­­ho­tronice sunt fo­lo­site pentru a pro­vo­ca revolte sau miş­cări socia­le. Aceste ex­pe­ri­mente, apa­rent ino­fensive, sunt pu­se în apli­care des­tul de frec­vent.

Un ase­me­nea caz a scă­­pat de sub con­trol şi a ajuns în pre­să, în Ja­po­nia, în a­nul 1997”, afir­mă psi­hologul Di­mi­tri Zîkov, cerce­tă­tor în cadrul Aso­cia­ţiei pentru stu­diul fenomenelor psi­­­ho­­­tronice de la No­­vosibirsk, din Ru­sia.

“Într-o sea­ră, canalul de tele­viziune Tokyo TV a transmis câteva episoade din se­ria de desene ani­mate Pokemon. La 20 de minute după începerea difu­zării, sute de părinţi au apelat serviciul de ambulanţă, solicitând ajutor pentru copiii lor.

Toţi descriau ace­leaşi simptome: ameţeli, greaţă, vărsă­turi, convulsii şi pierderea cunoştinţei. La câteva zile s-a declanşat o anchetă prin care s-a descoperit că în episodul de de­­sene animate fusese mon­tată o hie­ro­glifă care repre­zen­ta cuvântul moarte.

Ea era as­cunsă în spatele unor ima­­gini fi­reşti. Subconştientul co­piilor însă o detec­tase. Sem­nul se repetase atât de des încât provocase copiilor simptome specifice epi­lep­siei.

Armele psihotronice şi preţul lor

Dmitri Zikov, specialist în fenomenele psihotronice

An­cheta nu a putut însă sta­bili de că­tre cine şi în ce scop fuseseră folosite ase­menea imagini sub­li­minale asupra creierelor copiilor”.
Un caz similar s-a pe­tre­cut şi în Georgia.

În no­iem­brie 2007, la Tbilisi, mii de oameni au ieşit în stradă să de­monstreze împo­tri­va po­li­ticilor dure ale preşe­din­telui Mi­hail Saakaşvili.

După nu­mai o oră de la declan­şarea ma­­nifestaţiilor, pe străzile capi­ta­lei gruzine s-a pe­trecut un fe­nomen incredibil. Pro­­testatarii că­deau efectiv din pi­cioare, se tă­văleau pe jos de dureri, se lo­veau cu capul de pe­reţii clă­di­ri­lor.

La spitalul central de urgenţe au început să soseas­că sute de oa­meni care se plân­geau de du­reri cumplite de cap şi stomac, de atacuri de panică şi pierderi de memorie.

Majo­ri­tatea nu îşi aminteau nici măcar că fuseseră la demonstraţie. Aşa cum s-a dovedit ulte­rior, pentru a alunga de­mons­tran­ţii de pe străzi, miliţia geor­giană nu a folosit numai jeturi de apă şi gloanţe de cauciuc, ci şi o armă acustică.

Experţii militari afirmă că astfel de ins­tru­­mente s-au folosit şi în războiul din Irak şi Af­ga­nis­tan. Arma a fost creată în Statele Unite şi se numeşte LRAD.

Ea emite sunete puternice, greu de suportat şi provoacă dureri de cap, pierderi de memorie, leşin, sentimente inexpli­cabile de teamă.

Potrivit unor informaţii apărute în presa occi­den­tală, în laboratoarele secrete ale armatei ruse, oamenii de ştiinţă se străduiesc să perfecţioneze această armă.

“Undele emise de ea sunt complet insesizabile de ure­chea umană, dar foarte periculoase pentru organism. Frecvenţa acestor infrasunete este cuprinsă între 2 şi 20 de hertzi şi poate afecta funcţionarea normală a or­ganelor interne, poate provoca halucinaţii, depresii, stări de anxietate.

Cele mai periculoase unde sunt cele cuprinse între 6 şi 9 hertzi. Omul bombardat cu ase­me­nea sunete are senzaţia că ţeasta capului i se va despi­ca, cade într-o stare de cumplită depresie, de panică şi groază.

În astfel de momente, individul este lipsit de apărare, din mintea lui se poate extrage orice infor­maţie şi, invers, se poate inocula orice gând”.
Aparent, dosarul armelor psihotronice a fost de­mult clasat. În realitate însă, proiectul rămâne actual iar experimentele, probabil, continuă, sub aceeaşi ştam­pilă “top secret”.  (preluare Formula AS) “

Mărturiile oamenilor care se plâng că sunt iradiaţi de la distanţă prin pereţii casei sau apartamentului lor. Prima tendinţă a ne-cunoscătorilor fenomenului este de a bagateliza alegaţiile, punându-şi semne de întrebare asupra sănătăţii mentale a celor care se plâng.

Prea e bizară activitatea asta susţinută asupra unor oameni care nu au omorât o muscă, ‘ba nici politică n-au făcut, dar totuşi, să analizăm un pic inainte de a le răspunde “dar cine eşti tu ca să ti se facă asa ceva?”…

Dacă ce spun ei e adevărat, nu-i aşa că merită să conştientizăm măcar că un pericol de moarte ne paşte pe noi toţi, la bunul plac al unor ofiţeri corupţi ai serviciilor secrete, aflaţi în goană după o proprietate dezirabilă, sau pentru a preveni un adevăr incomod de la ieşi la lumină ? Sau poate chiar mai rău, pentru controlul total al populaţiei…

Oricât de credibile sunt mărturiile victimelor, e bine să avem şi un fundament tehnic în sprijinul celor afirmate. E uimitor să aflăm cât de veche e cercetarea şi rezultatele practice ale iradierii cu microunde. Spre şi mai marea noastră surpriză, ca ţară UE/NATO, România este şi ea inclusă într-un program de controlare a minţii cetăţenilor, prin tehnicile descrise concret mai jos.

Aveţi zile în care vă simţiţi letargici, ne-în stare de a duce la îndeplinire până şi lucruri simple? Dar dureri de cap frecvente pe care nu vi le puteţi explica şi de care nu vă amintiţi să fi suferit în trecut? Vă este somnul bun şi odihnitor, sau o întoarcere prelungită de pe o parte pe alta, urmată de vise neplăcute şi o trezire în stare de buimăceală?

Există explicaţii concrete pentru toate astea, să le aflăm.

Nu este necesar să fiţi vizaţi la modul particular ca şi cei care mi-au scris, ci doar aşa, la modul general, pentru a vă ţine placizi şi bolnăvicioşi, deci incapabili de acţiune susţinută pentru o schimbare reală în bine a ţării. Deasemenea, atenţie la vecini- cine ştie cărui mahăr de prin serviciile secrete i s-a pus pata pe proprietatea sau de ce nu, pe soţia Dvs.!

Control mental prin “sunete tacute”

Mecanismul de modificare a mintii umane se bazeaza pe tehnologia purtatorului subliminal: Spectrul de Difuzare a Sunetelor Tacute (SDST) – în engleza SSSS, uneori numit S-quad sau Squad. El a fost dezvoltat de Dr Oliver Lowery din Norcross, Georgia (SUA) si este descris în Patentul SUA nr. 5159703, numit “Sistem de Prezentare Subliminala Tacuta”, din 27 octombrie 1992. În introducerea scrisa pentru acest patent, gasim:

“Un sistem de comunicare silentios în care purtatori non-aurali (care nu se pot auzi – nn), din spectrul foarte jos sau foarte înalt al frecventelor audio sau din spectrul ultrasonor adiacent (ultrasunete) sunt modulati în amplitudine sau în frecventa cu informatiile dorite si propagati acustic sau vibratoriu, pentru a ajunge la creier, în mod traditional prin folosirea difuzoarelor, castilor audio sau traductorilor piezoelectrici. Purtatorii modulati pot fi transmisi direct, în timp real, sau pot fi înregistrati si depozitati pe medii mecanice, magnetice sau optice pentru transmisii programate si repetate catre ascultator.”

Conform celor sustinute de Silent Sounds Inc., acum este posibil, folosind calculatoare, sa se analizeze modelul emotional regasit în electro-encefalograma umana (EEG) si sa se replice (sa se “cloneze”) aceste modele, adevarate “semnaturi emotionale”, pe alt calculator, si, la vointa, “sa se induca sau sa se modifice starea emotionala a fiintei umane, în mod silentios”.

Compania Silent Sounds Inc. declara ca este interesata numai în emotii pozitive, dar cartelul militar american nu este atât de limitat în scopuri. Este deci evident ca acesta este un proiect al Departamentului Apararii al SUA.

Edward Tilton, presedintele companiei Silent Sounds, declara chiar el aceste lucruri despre S-quad într-o scrisoare din 13 decembrie 1996:

“Toate semnaturile si schemele (referitoare la starile emotionale – nn) au fost declarate secrete de stat de catre Guvernul SUA si nu avem permisiunea de a revela detaliile exacte… Facem casete înregistrate si CD-uri pentru Guvernul German si chiar pentru tarile fostei Uniuni Sovietice! Totul se face, evident, cu permisiunea Departamentului de Stat al SUA… Sistemul a fost folosit pe tot parcursul operatiunii Furtuna în Desert (Iraq) cu un deplin succes.”

Ilustratia grafica ce apare în patent, numita “Evolutia semnaturii emotionale prin inducerea undelor alfa – theta” este identificata cu AB 116-394-95 UNCLASSIFIED si este obtinuta de la “cel mai sensibil si versatil electro-encefalograf din lume”. Are un raport de amplificare de 200000, fata de celelalte EEG-uri obisnuite care au numai 50000. Este controlat prin program de “cele mai rapide calculatoare” folosind o tehnologie de anulare a zgomotului similara celei folosite de submarinele nucleare la detectia obiectelor foarte mici din apa, la distante foarte mari.

Scopul acestei întregi “creme” de tehnologii avansate este obtinerea unei “harti” a semnaturilor emotionale umane si modificarea lor prin semnale catre creier. Ilustratia arata ecranul EEG-ului de la un subiect uman, atât emisfera stânga cât si cea dreapta, simultan.

Clonarea emotiilor

Folosind aceste EEG-uri asistate de calculator, oamenii de stiinta pot identifica si izola “semnaturile emotionale” electrice de foarte mica amplitudine ale creierului, le pot sintetiza si stoca pe alt calculator. Cu alte cuvinte, studiind modelele subtile ale undelor cerebrale care apar atunci când un subiect uman experimenteaza o anumita emotie, oamenii de stiinta au identificat aceste modele ale undelor cerebrale si acum le pot duplica, oricând, la vointa. “Aceste semnaturi sunt apoi transmise folosind frecvente purtatoare de tip Silent Sound si ele vor determina exact acelasi tip de emotie în orice alt subiect uman care le primeste!”

Sistemul si aplicatiile

Aici este vorba de mai mult decât un simplu sistem de control prin semnale subliminale. Exista extrem de multe tehnologii patentate care se pot adauga în acest sistem de frecvente purtatoare, în scopul de a obtine toate tipurile de efecte.

Exista doua metode de transmisie cu acest sistem. Una este inductia directa de microunde în creierul subiectului, fiind limitata la operatiuni în imediata apropiere. Cealalta, asa cum a fost descrisa mai sus, foloseste frecventele purtatoare ale radioului si televiziunii, care sunt prezente peste tot.

Sistemul este folosit pentru a controla fie o singura persoana, fie mai multe. Faptul ca informatiile sunt transmise subliminal, le face virtual imposibil de detectat si, deci, periculoase pentru public.

Într-o utilizare conventionala, S-quad poate folosi comenzi vocale, ca ajutor în sistemele de siguranta. Dar, în spatele placutei melodii pe care o auziti în magazine si în supermarket-uri poate fi un mesaj secret, absolut nedetectabil în mod obisnuit, care va interzice sa furati de pe rafturi, sau va îndeamna sa cumparati cât mai multa marfa. Si chiar daca simpla comanda vocala este destul de eficienta, atunci cînd sistemul de prezentare subliminal transmite semnaturi emotionale, rezultatul este cu mult mai puternic.

Pe piata libera se foloseste acesta tehnologie pentru casetele audio de auto-educare prin afirmatii pozitive, relaxare si meditatie, precum si metode de crestere a disponibilitatilor de învatare (mai ales pentru studenti si elevi).

În context medical, aceste sisteme pot fi folosite pentru a rezolva multe probleme grave de natura psihiatrica si psihosomatica.

Se spune ca este cel mai eficient mod de a trata surzenia. Dar acestea sunt numai promisiuni, pentru ca surzii ramîn tot surzi desi metoda se foloseste de 30 ani. În schimb, cartelul militar si elita mondiala au acum o arma pe care o folosesc împotriva omului obisnuit care aude normal.

Arma cu microunde portabila 

Oficialii nu recunosc nimic

De fapt, Guvernul SUA nu recunoaste nimic si a refuzat sa comenteze pe marginea existentei armelor de control mental, de ani de zile. Numai anul trecut, revista US News & World Report a publicat un articol intitulat “Arme miraculoase”, care este doar o simpla trecere în revista a asa-numitelor arme “care nu ucid”. Nici-un cuvânt însa despre S-quad, desi tehnologia era folosita de sase ani.

Extrase din articol:
“Charles Bernard, fost director de proiecte pentru cercetarea armelor din Marina americana: Nu am vazut înca o astfel de arma care sa si functioneze.”
“DARPA (Agentia pentru Proiecte de Cercetare Avansata pentru Aparare) a venit la noi anual pentru a vedea daca sunt cai de a suspenda functionarea sistemului nervos central de la distanta, spune Dr F. Terry Hambrecht, seful Programului de Proteze Neurale, dar nu a aparut nimic pâna acum. Totul pare prea Science-Fiction.”
Poate parea ca este de domeniu SF, dar nu este deloc asa. Oricum, asta nu este decât ceea ce ei vor sa credem, ca sa-i lasam în pace sa-si urmeze planul…

Ideea care sta la baza acestor arme “care nu ucid” este de a determina ca inamicul sa-si piarda capacitatea de a rationa fara a-l ucide, pentru a-i lua ostateci, pentru a zadarnici orice forma de rezistenta fara a-i rani (fizic), de preferat chiar fara sa-si dea seama. Toate tehnologiile de modificare a starilor mentale pe cale electromagnetica sunt toate în aceasta categorie, dar din moment ce nu sunt recunoscute oficial ele pot fi folosite oriunde si oricând, dupa bunul plac al celor care hotarasc acest lucru.

Si de ce anumite companii din industria divertismentului au recunoscut ca au acces la aceste tehnologii când chiar existenta acestora este negata fata de marele public?

Chiar în februarie 1998, abordarea de tip “monolit” în negarea existetei acestor tehnologii si totala tacere în ce priveste acest subiect s-a mentinut chiar si în fata comitetelor Congresului american!

Comitetul Economic Unit, condus de Jim Saxton, s-a reunit pe 25 februarie pe tema “Audierea despre Armele de Radio Frecventa si proliferarea lor: impactul asupra economiei”. Ca martori au fost invitati numeroase personalitati militare:
Dr Alan Kehs, de la Laboratoarele Militare SUA, a vorbit despre amenintarea Radio-Frecventelor, în general.
James O’Bryon, director de Testari Operationale si director de Testari Incendii de la Biroul Secretarului Apararii la Pentagon, a discutat rolul testelor la incendiu si implicatiile acestor teste în cazul armelor de radio-frecventa. (se pot creea incendii de la distanta cu ajutorul laserelor).

Dr. Ira Meritt, seful Diviziei de Identificarea Conceptelor si Analiza a Aplicatiilor, al Directoratului de Tehnologie Avansata, de la Centrul de Rachete Defensive si Tehnologie Spatiala din Huntsville, Alabama (SUA), a vorbit despre proliferarea armelor de radio-frecventa venind mai ales dinspre fosta Uniune Sovietica.

Desi aceste informatii de interes tehnic sunt importante, mult mai importanta este lipsa oricaror informatii despre existenta armelor de radio-frecventa care afecteaza în mod direct creierul si sistemul nervos uman.

Psihotronica de la KGB

Aceste tehnologii nu au aparut peste noapte. Exista o lunga istorie de dezvoltare si ascundere a acestora de catre Guvernul SUA si probabil ca înca jumatate din celelalte guverne ale lumii.

Noi stim ca fosta Uniune Sovietica era activ angajata în acest tip de cercetari. În timpul anilor 1970 KGB-ul sovietic a dezvoltat un Sistem de Influenta Psihotronic care era folosit pentru a transforma soldatii în adevarati “roboti umani” programabili. Sistemul se baza pe o combinatie de hipnoza si radio-frecventa. Proiectul a fost început ca raspuns la o schema de antrenament similara lansata în SUA de presedintele Jimmy Carter, a afirmat Iuri Malin, fost consilier de securitate al presedintelui URSS, MIhail Gorbaciov.

În cartea “Istoria Armelor Electromagnetice” s-a aratat ca timp de peste 60 ani s-au realizat numeroase cercetari în acest domeniu, iar în articolul despre telepatia sintetica am aratat ca primele cercetari în cadrul programului “vocea din creier” s-au realizat în 1961, folosind referinte din literatura stiintifica publica.

“Ar fi deasemenea posibil sa creeam convorbiri transmise cu inalta fidelitate in corpul uman, marind posibilitatea sugestiilor ascunse si a manipularii psihologice… Astfel ar fi posibil sa vorbim unor adversari selectati, intr-o maniera cat se poate de deranjanta pentru ei“

Secretarul Apararii al USA, William S. Cohen, Defense Viewpoint, December 1, 1998

Dr._Lin_auzind_microundele  Puterea complexului militar-industrial (sau elita mondiala)

  Jan Wiesemann a scris o notabila descriere a situatiei care exista acum în SUA, despre “fortele de drept” si cum s-a ajuns la aceasta situatie: “În timpul razboiului rece, Statele Unite nu numai ca s-au angajat într-o cursa deschisa de înarmare cu tehnica nucleara împotriva Uniunii Sovietice, dar si într-o cursa secreta de dezvoltare de arme neconventionale. Pe masura ce agentiile de spionaj au continuat sa-si mareasca puterea de influenta si control – de unde pâna la al doilea razboi mondial au avut doar un rol de sustinere si de servire a guvernelor – la fel au fost suplimentate si fondurile cheltuite pentru dezvoltarea tehnicilor proiectate pentru surclasarea celorlalti competitori.

“Si pe masura ce grupul american de spionaj avea sa creasca, o cultura secreta s-a raspândit, ceea ce a permis celor din spionaj sa aplice numeroasele tehnici dezvoltate de ei pentru a ocoli în mod perfid procesele si institutiile democratice…” “Ca multe alte democratii, Guvernul SUA este compus din doua mari parti: cei care au fost votati, adica guvernatorii, judecatorii, cei din Congres si Presedintele, si, a doua parte – birocratia perpetuata de-a lungul timpului, cei care sunt în numeroasele agentii federale.”

“într-o democratie bine echilibrata si care functioneaza corect, partea votata de public controleaza partea birocratica, asigurând poporului o reprezentare reala în cadrul planului guvernamental.”

“În timp ce o parte semnificativa din guvernul SUA urmeaza fara îndoiala acest principiu, o alta parte opereaza într-un deplin secret si urmeaza propriul plan ascuns, fara stirea celor multi, plan care este de cele mai multe ori complet diferit de cel public.”

În mesajul sau de adio adresat natiunii americane în 1961, presedintele Eisenhower a spus: “…am fost obligati sa construim o industrie de armament permanenta, care a atins proportii vaste. În plus, trei milioane si jumatate de oameni sunt direct implicati în stabilimentul apararii. Anual cheltuim pe securitate militara mai mult decât profitul net al tuturor corporatiilor americane.”

“Aceasta reunire a imensului stabiliment militar cu marea industrie de armament este noua pentru americani. Influenta totala (economica, politica, chiar spirituala) este simtita în fiecare oras, în fiecare casa, în fiecare birou al guvernului federal. Recunoastem nevoia imperativa pentru aceasta dezvoltare. Totusi nu trebuie sa trecem cu vederea gravele sale implicatii. Munca, resursele si chiar viata noastra sunt deplin implicate; la fel si chiar structura societatii noastre.”

“În cadrul consiliilor guvernamentale, trebuie sa veghem împotriva influentelor nedorite, voite sau nu, ale complexului militar-industrial. Potentialul unei cresteri dezastruoase a puterii acestuia deja exista si va persista. Nu trebuie sa lasam ca presiunile acestuia sa puna în pericol libertatile sau procesele noastre democratice.” Nelinisti internationale în legatura cu noile arme

Natiunile Unite a fost infiintata în 1945 cu scopul de a “salva generatiile viitoare de la pericolul razboiului”. În 1975 Adunarea generala a ONU a luat în considerare o prima propunere de proiect a Uniunii Sovietice: “Interzicerea dezvoltarii si producerii de noi tipuri de arme de distrugere în masa si de noi sisteme de acest fel”.

În 1979 URSS a adaugat la lista acestor sisteme de distrugere în masa:
1. Armele radiologice (cu materiale radioactive) care ar putea produce efecte similare cu cele ale unei explozii nucleare;
2. Armele cu raze de particule subatomice (neutrino, pozitroni, etc) care afecteaza tinte biologice;
3. Arme cu radiatie acustica infrasonora
4. Arme electromagnetice care opereaza prin anumite radiatii de radio-frecventa care au efecte negative asupra functionarii organelor din corpul uman.

Ca raspuns, SUA si celelalte guverne occidentale au ignorat demersul.

În articolul “Armele non-letale nu respecta tratatele”, autorul noteaza ca asa-numita Conventie a Armelor Conventionale acopera multe din armele ne-conventionale; “cele care folosesc infrasunete sau energie electromagnetica (inclusiv lasere, microunde, sau radio-frecventa, sau lumina vizibila pulsând la frecvente proprii creierului – unde cerebrale)”.

Harlan Girard, Director executiv al Comitetului International Împotriva Armelor cu microunde, mi-a spus ca strategia guvernului care sta în spatele promovarii armelor non-letale este un subterfugiu. Acum se încearca un scrutin pentru aprobarea publica a acestor arme. Tehnologiile de control mental nu sunt deloc mentionale, dar ele vor fi aduse “la lumina” mai târziu, si integrate sub generoasa umbrela a “armelor non-letale”.

Aceste arme au fost recent transferate de la Departamentul Apararii la Departamentul de Justitie. De ce? Pentru ca exista numeroase tratate internationale care limiteaza în mod specific sau chiar exclud folosirea armelor de acesta natura în razboi.

Cu alte cuvinte, arme care sunt interzise într-un razboi împotriva inamicilor natiunii americane (desi ele au fost folosite în razboiul din Iraq!) acum pot fi folosite împotriva propriilor cetateni de catre politia locala, împotriva unor grupuri de protestanti pasnici la adresa politicii nucleare americane. (de fapt ele se alfa in mainile bandelor infractionale civile, cu care unii agenti corupti din sistem, coopereaza) 

Spre un control mental la scara planetara

Secretul în dezvoltarea tehnologiei de control mental reflecta uriasa putere care sta în ea. Ca sa o spunem direct, cine controleaza aceasta tehnologie, controleaza populatia. Toata populatia.

Exista dovezi ca Guvernul SUA are planuri de a extinde aplicatiile acestei tehnologii de control mental, pentru a îngloba pe toti oamenii, din toate tarile. Aceasta este posibil si chiar se realizeaza în aceste momente folosind celebrul proiect HAARP pentru zonele externe si reteaua GWEN pentru zonele interne ale SUA. Guvernul SUA nu recunoaste nimic.   Dr Michael Persinger este profesor de psihologie si Stiinte Neuronale la Universitatea Laurentiana din Ontario, Canada. El a mai vorbit despre efectele profund nocive ale radiatiilor electromagnetice asupra creierului uman. “Stimularea lobului temporal al creierului poate evoca în pacient sentimentul unei prezente stranii, dezorientare si dereglari de perceptie.

Poate activa imagini din memoria subiectului, inclusiv cosmaruri si monstri, care în mod normal sunt ascunsi în subconstient.”  

Dr Persinger a scris un articol în urma cu câtiva ani, intitulat “Despre posibilitatea accesului direct la creierul fiecarui om prin inductia electromagnetica a algoritmilor fundamentali”. Citam din articol: “Stiinta neronala contemporana sugereaza existenta unor algoritmi fundamentali prin care toate semnalele senzoriale sunt traduse într-un fel de cod specific creierului. Stimularea (sinteza) directa a acestor coduri în lobii temporali sau corticali prin aplicarea modelelor electromagnetice necesita nivele energetice care sunt deja prezente în mediul înconjurator: activitatea geomagnetica naturala a planetei si retelele de comunicatie contemporana (radio, televiziune, telefonie mobila, etc).”

“Aparitia si dezvoltarea istorica a acestor posibilitati, începând cu praful de pusca si continuând cu fisiunea nucleara, au determinat schimbari majore în evolutia sociala care a urmat extraordinar de repede dupa începerea folosirii lor. Reducerea riscului folosirii gresite a acestor tehnologii necesita discutii deschise în ceea ce priveste implicatiile lor atât pe tarâm stiintific, cât si în plan public.”

Nu poate fi mai clar de atât! Însa nu poate fi vorba de discutii deschise atâta timp cât Guvernul SUA nu recunoaste existenta acestei tehnologii.

==============================================

Armata rusa isi transforma inamicii in zombie

//

Armata rusa isi transforma inamicii in zombie

Generalul rus in rezerva Boris Ratnikov a declarat recent jurnalistilor publicatiei Pravda, atat Rusia cat si alte state ale lumii detin arme psihotronice performante care pot transforma soldatii trupelor inamice intr-o adunatura de zombie usor manipulabili.

Conform afirmatiilor generalului Ratnikov, Rusia lucreaza la arma psihotronica inca din anii 1920-1930, iar pana la mijlocul anilor ’80 in toate marile orase ale defunctei URSS existau centre secrete detinute de fostul KGB si destinate experimentarii impactului generatoarelor psihotronice asupra populatiei. Desi in mod oficial aceste laboratoare secrete au fost inchise dupa destramarea URSS, miile de cercetatori au ramas sa lucreze in continuare la dezvoltarea noilor prototipuri de arme care actioneaza asupra psihicului uman. Potrivit acelorasi surse, este cunoscut si acceptat faptul ca multi cercetatori precum academicienii Viktor Kandyba si fiul sau continua cercetarile in acesta directie in cadrul unor centre din Sankt Petersburg, iar academicianul Vlail Kaznacheyev lucreaza la poiecte similare in orasul Novosibirsk.

Generalul Ratnikov este de parere ca in cel mult 10 ani de acum incolo, armele psihotronice vor fi mai eficiente si mai periculoase decat cele atomice sau nucleare, fiind capabile sa distruga moralul si psihicul unor tari intregi, transformandu-le cetatenii in personaje fara vointa sau discernamant de tip “zombie”. Astfel de arme sunt capabile sa controleze comportamentul populatiei, sa le altereze serios functiile psihicului si chiar sa convinga oamenii sa comite sinucideri in masa.

Astel de arme neconventionale sunt detinute si imbunatatite permanent si de catre fortele armate ale altor state. Raportul generalului rus mentioneaza ca americanii se folosesc indeosebi de sistemele psihofizice de inspiratie orientala, carora li se adauga metode din hipnoza si tehnologii ultramoderne de stimulare psihica. Israelienii, in schimb, ar apela la metodele matematice si formulele magice continute in universul ezoteric al Kabbalei. Japonezii s-ar baza pe metodele parapsihologice, in timp ce fortele nord-coreene si pakistaneze apeleaza la metode care cauzeaza disfunctii ale organelor interne sau provoaca moartea de la distanta a inamicului.

Inca de acum douazeci de ani,mass-media a mentionat o combinatie ciudata de cuvinte „Arma psihotronica”.Toate informatiile despre aceste arme soseau de la militarii trecuti in rezerva si de la cercetatori care nu erau recunoscuti de Academia de Stiinta.Ei povesteau despre niste generatoare care puteau face ca oamenii sa devina nauciti,confuzi chiar la distante de sute de kilometri.

Se spune ca aceste dispozitive sunt capabile sa controleze comportamentul oamenilor,sa afecteze serios psihiculsi sa duca chiar la moarte.Imediat ce au aparut aceste informatii in mass-media cativa oameni au si declarat ca sunt victime ale impactului cu aceste arme psihotronice.
Ei au provocat adevarate furtuni in birourile agentiilor de presa,ziarelor raportand atacuricu arme psihotronice,dar li s-a recomandat sa mearga la psihiatri. Nu s-a mai vorbit nimic o perioada despre aceste arme,dar in ultima perioada se pare ca a revenit in discutieacest subiect.

Cateva simptome ale atacului cu arme psihotronice.
Aceste simptome nu fac parte din nici o boala psihica sau mentala.Dar exista tehnologia(arme neurologice,frecventa radio) care produc simptomele.
Corpul omului este un sistem electrochimic:orice disturba impulsurile electrice ale sistemului nervos va afecta functiile corpului si comportamentul.

Simptome:
-tulburari de somn,vise fortate sau artificiale,efecte auditive(sunete,zgomote) carcei,spasme musculare,
-valuri de caldura
-tiuituri
-nas care curge la interactiuni cu alti oameni(medicii specialisti si alergologii nu au gasit o explicatie)
-stranut
-simptome de gripa
-dureri de cap
-vedere tulbure
-false atacuri de inima
-abuz sexual prin folosirea tehnologiei
-senzatii cald rece

Pe baza celor de mai sus,s-a facut o cerere catre Comitetul ONU pentru Drepturile Omului pentru a pune capat acestor activitati care violeaza normele internationale de comportament si obligatiile internationale ale statelor.

Mind Control Victims

Help Mind Control Victims

Mind Control
The Ultimate Terror

Video 1

Video2

Mind Control Stories

[Help] MIND CONTROL VICTIM!

“Cine detine informatia, detine puterea” se spune in zilele noastre. Insa poti sa detii o informatie, dar sa nu o poti folosi. Creierul uman este centrul tuturor sferelor de creatie si de simtire, este generatorul de idei, de emotii si reactii, este centralizatorul necesitatilor si senzatiilor incercate de om. Daca acest centru care detine si proceseaza informatia, ultima bariera in calea influentelor exterioare, este influentat cumva, de exemplu electromagnetic, astfel incat, el sa ofere decizia dorita de cel ce urmareste un anumit scop, informatia nu va mai folosi la absolut nimic.
Daca pana acum cele mai puternice si eficiente arme, erau considerate armele de distrugere in masa, cum ar fi bomba atomica, neutronica, hidrogenica, asfel incat pe planeta s-au adunat 27000 de astfel de bombe atomice, care ar fi capabile sa distruga de 12 ori planeta. Anumiti oameni de stiinta si-au dat seama ca asftfel de arme sunt ineficiente si au trecut la construirea de alte arme mult mai sofisticate cum ar fi armele psihotronice, armele geofizice si armele climatronice. Efectul lor poate fi local sau global, cu pierderi controlate.
Armele psihotronice actioneaza asupra psihicului uman alterandu-i starea sa de normalitate.
Intr-un raport descoperit intr-o pivnita la NASA, care dateaza din 1989, s-a aratat ca armatele americane s-au axat pe dezvoltarea unor arme psihotronice, care sa tina in frau masele prin controlarea mintii, impulsuri telepatice si bombardarea cu radiatii, arme care dupa ’90 au fost aduse intr-un mod misterios si in Romania, la sediul central al armatei.
Raportul, intitulat “Bioefectele armelor neletale asupra populatiei Romaniei” prezinta 1256 de tipuri de arme psihotronice cu care romanii sunt tinuti in frau din 1990 incoace, aceasta fiind de altfel si explicatia pentru lipsa revoltelor, rascoalelor, revolutiilor, in randul romanilor dupa ’90.
Acest tip de arme “pot transforma soldaţii trupelor inamice într-o adunătură de zombie uşor manipulabili”.
Exista 2 tipuri de arme: psihotronice si psihotropice.
Armele psihotropice reprezinta o categorie de substante care au aparut de curand. Prin substante psihotropice ,se inteleg compusi naturali sau sintetici promovati pe cale olfactiva, intramusulara, alimentara, capabile de a genera la oameni sanatosi cele mai diferite anomalii psihice sau fizice, de a indeplini cele mai diferite sarcini. Aceste substante genereaza distrugeri psihice si mentale ce se manifesta printr-o schimbare brusca de comportament a omului. Starea de psihoza, generata de anumiti compusi psihotropici sunt analogice imbolnavirii de schizofrenie. Unele din aceste substante sunt capabile sa genereze incapacitatea de coordonare a miscarilor, orbire temporara, surditate, voma, pot brusc modifica tensiunea arteriala. Exista substante ce pot folosite in scopuri militare cu efecte de sedare, relaxare (tranchilizante) care genereaza apatie, indiferenta, letargie, influente negative asupra gandirii, genereaza incapacitatea de a te concentra si de a gandi.
Unele dintre armele psihotronice pot fi studiate in manualele de marketing, in cartile sfinte, in cartile de inspiratie divina a celor mai vechi traditii.
Armele psihotronice reprezinta un complex de influente prin intremediul carora se distruge sistemul nervos, inima, vezica biliara, pancreasul, ficatul, genereaza o dischinezie artificiala a cailor biliare, a organelor sexuale si urinare, a tractului intestinal, desincronizeaza si franeza activitatea cerebrala, picioare permanent incordate, a spatelui, rinichilor, gat, incheieturi, distruge dantura, infecteaza organismul cu microbi, virusi, stafilococi, streptococi, asfel, scopul final al armei este de a distruge omul sau de a-l schilodi.
Se modifica infatisarea, se atrofiaza muschii picioarelor si a spatelui, distrug tendoanele iar in cele din urma, omul se misca greu si cu greu isi stapaneste mainile.
Arma psihotronica, este una de natura oscilatorie si din acest motiv, infuentele ei se raspandesc pana la aparatura electronica. Astfel, pot fi vizibile defectarea televizorului, radioului, magnetofonului, frigiderului sau a telefonului. Un efect mai slab al acestor arme se manifesta prin modificarea culorilor la tv.
Complexul oscilatoriu al armelor psihotronice poate genera ca efect aparitia in numar mare, in apartamente a gandacilor de bucatarie, plosnite sau alte insecte. Numarul mare de astfel de insecte, aparute in casa prin efecte oscilatorii, produce un foarte mare discomfort psihic deoarece ele pot fi gasite pretutindeni, in dulapul cu haine, alimente, haine, debara, etc, ceea ce produce intr-o anumita perioada de timp un discomfort si un stres psihoemotional destul de puternic omului. Procesele oscilatorii ale armelor psihotronicee impiedica omul sa faca curat, sa renoveze apartamentul, sa se ingrijeasca, sa vorbeasca si sa se alimenteze.
Clasificarea armelor psi
1. In functie de scopurile si aplicarea acestora in domeniul potitic, economic si militar.
– arme strategice, tactice si individuale
2. In functie de strategie si tactica de aplicare
– arme ofensive
-arme defensive
3. In functie de factorul energetic
– arme subliminale (sub pragul perceptiv), extrasenzitive si informative (nu energetice)
– biocampuri electromagnetice slabe si alte forme de radiatii
– campuri psihice puternice de grup (mase de oameni)
– campuri coerente energetice foarte puternice capabile de a provoca dezastre ecologice la scara mare
– mijloace topologice de denaturare a caracteristicilor spatiu-timp
4. In functie de zona de influenta asupra obiectelor vii
– senzoriale
– extrasenzoriale cu impact asupra sistemului de perceptie
– psihokinestezice cu efect asupra aparatului locomotor si implcit se ingreuneaza deplasarea
– influente extrasenzoriale imperceptibile cu efect asupra capacitatii decizionale
5. In functie de timpul de actionare
– pe termen scurt si reversibile
– pe termen lung
– ireversibile si patologice
6. In functie de finalul actiunii:
– neletale si letale
7. In functie de sistemul de control:
– controlabile din directia inductorului sau generatorului la comanda
– incontrolabile
8. In functie de raza de actiune:
– locale, raza scurta de actiune, teritoriale cu raza de actiune pana la un km.
– raza medie de actiune pana la 10.000 km
– raza de actiune globala, planetara
9. In functie de viteza de raspandire:
– lente, cu viteza redusa (epidemiile, panica)
– rapide care actioneaza cu viteza raspandirii undelor electromagnetice
– instantanene, cu actiune fulgeratoare, supersonice
10. In functie de tinta propusa:
– orientate catre o singura persoana
– un grup local de persoane
– o masa de oameni (demonstanti, unitate militara, etc.)
– lumea animala, lumea vegetala, rauri, lacuri, ape in general
– alimentatia, imbracamintea, materiale
– tehnica militara
– sisteme de calcul electronice (pc, retele, servere, etc.)
– constructii si cladiri industriale sau de locuit
– mijloace de transport si comunicatii
11. In functie de canalul de raspandire
– fortele apararii nationale
– alte sgtructuri de putere: spionaj/contraspionaj
– prin organizatiile de protectie a mediului
– organizatii si intreprinderi medicale
– prin evenimente cultural-artistice organizate in masa
– structurile criminale si mafiote
– mediu de afaceri
– organizatii de management si vanzari
– prin sistemele de eductie si instruire
– sectrorul privat si alte canale
Categorii de arme psihotronice:
1. Oficial, armele psihotronice (ce au la baza ultrasunet), au fost utilizate ca mijoace pentru imprastierea demonstrantilor in tarile Europei si Americii inca din anii 50. Este adevarat ca aceste arme in acea perioada nu purtau denumirea de psihotronice.
2. Arme psihotronice pe baza de radiatii cu frecventa extrem de inalta care se incadreaza in lungimi de unda milimetrice, cuprind diapazonul dintre 30ghz-300ghz. O astfel de arma, poate intr-un mod ascuns, sa distruga la distanta anumite centre ale creierului, poate declansa distrugerea sau oprirea completa a oricarui sistem vital. O asfel de arma nu este utilizata cu acelasi scop ca si armele de distrugere in masa. Atunci cand puterea armei este mai mica, poate distruge un singur om pentru ca efectul sa fie maxim victima trebuie sa se afle singura in apartament, de dorit sa stea intins, relaxat si sa nu se miste, deoarece in acest mod poate fi distrus doar un singur centru dorit. (ex. Inima)
3. O alta categorie de arme psihotronice sunt cele care care functioneaza in baza frecventelor ultradecimetrice si care cuprind paleta oscilatorie de la 300 mhz-3ghz. Lungimea de unda este de la un metru pana la 10 cm. O asfel arma poate penetra profund organismul omenesc si ca rezultat poate activa sau genera celule cancerigene, asfel incat peste o perioada de timp, omul in mod natural moare de cancer. O astfel de arma nu este capabila sa distruga instantaneu o victima (putin si des) precum arma de foc. In schimb, rezultatul mortii pare intotdeauna a fi unul natural.
4. Arme psihotronice care se bazeaza pe radiatii si frecvente superioare precum cupturol cu microunde cu frecvente de 3000 mhz. Acestea sunt cele mai puternice unde aproape identice cu cele din cuptroul cu microunde. In calitate de intiator al acestor unde foarte eficient pot fi folosite cablurile telefonice, tv, telefonul, armele antiincendiu, retelele radio. O astfel de arma indreptata care un om sau mai multi, de regula genereza spasme ale picioarelor, arsuri in talpa, dureri in urechi, intepaturi in ochi, pocnituri in capul care vajaie, voma si dureri de cap. Emitatorul trebuie sa fie in apropierea victimei, emitatorul nu trebuie sa aiba dimensiuni mari si nu trebuie sa fie foarte puternic. Daca doza unei asfel de arme e prea puternica, victima, se prajeste exact ca un sandwich in cuptroul cu microunde.
5. Arme psihotronice bazate pe ultrasunete – functioneaza pe lungimi de unda de aproximativ 0.017 metri- frecventa mai mare de 30khz. O asfel de arma poate fi utilizata pentru inhibarea sau franarea sistemului imunitar al organismului. Oamenii de stiinta, afirma ca ultrasunetul poate opri brusc inima oricarui om iar inteparea anumitor zone ale creierului cu ajutorul ultrasunetelor, poate sterge din memorie anumite amintiri dorite.
6. Armele care functioneaza in baza radiaatiilor infra sonice. Lungime de unda 17m cu frecventa mai mica de 17 hz. Cel mai periculos diapazon este considerat cel de la 6hz-9 hz. In acest interval, omul simte cum ii va exploda creierul. Un sunet cu o asemenea instensitate, genereaza voma, sunete in urechi, deformarea si distrugerea vederii, o frica neconstientizata. O astfel de arma poate fi cu usurinta folosita ca arma de distrugere in masa. Pe acelasi principiu, functioneaza o multime de aparatura civila, cu efecte mai mici, orientate spre sperierea cainilor, sobolanilor, alte animale. Unele dintre astfel de tehnologii se pot cumpara liber, se monteaza pe automobile, cu scopul de a genera unde specifice in jurul masinii in vederea sperierii animalelor de nu sari in fata masinii.
7. Arma care foloseste cel de-al 25-lea cadru. Arma a fost folosita de Stalin si Hitler cu succes. In ultima perioada de timp, s-au adus imbunatatiri remarcabile acestui principiu iar noile descoperiri a fost folosite cu succes in Cecenia.
Ochiul nostru este construit in asa fel, incat filmul este posibil numai datorita inertiei perceptiei, cu alte cuvinte vitezei de excitare a receptorilor. Daca montam cel de-al 25-lea cadru cu o anumita imagine, atunci 1/25 secunde va aparea o imagine. Daca imaginea va fi foarte luminata, o vom vedea si ne va deranja, oarecum o vom percepe ca un mic blitz pe ecran. Daca va fi prea intunecata in comparatie cu celelalte 24 de cadre, aceasta nu va fi remarcata, deci va deveni ineficienta. Daca cel de-al 25-lea cadru intruneste anumite conditii de fond general, atunci el va fi perceput rapid de ochi, aruncat in subonstient si va genera efecte (dorinte, afecte, dispozitii, etc), O buna parte din armele psihotronice nu sunt facute pentru a omori, sarcina lor este de a produce infuente de cele mai diferite tipuri cu cele mai diferite scopuri. Din acest motiv, multi oameni de stiinta au tendinta sa le numeasca mijloace de influenta psihotronica sau psihotropica. Aparitia acestor arme a fost posibila, numai in urma dezvoltarii cunostintelor in domeniul psihicului uman, a medicinii, educatiei, instruirii. Al 25-lea cadru nu este o arma ci este o psihotehnologie, un instrument de producere a influentei asupra multimii (ex coca cola). De foarte mult timp este cunoscut faptul ca multiumea, reprezinta ceva ce detine propriile legi, propriile valori, moravuri, etc. Nimerind in multime, omul inceteaza sa mai fie un individ independent, indiferent de dorinta lui. O explicatie clara, nu exista asupra acestui fapt, desi ipoteze exista destule. Astfel, masa este un pseudo organism cu care poti coincice si caruia ii poti sugera si induce anumite stari prin intermediul muzicii, folosind al 25-lea cadru, sloganurilor, imaginilor, fricii, sentimentelor, trairilor. Exista posibilitatea ca multi dintre voi ati avut sentimentul de unificare, contompirea la anumite concerte, mai ales daca traiti aceleasi sentimente cu cei din jur. Aceasta psihotehnologie care poate fi considerata arma, este de mult folosita de cei mai diferiti manipulatori, constructori ai piramidelor financiare si al altor sisteme piramidale. Majoritatea dintre ele au fost descoperite intamplator, si au avut drept scop, binele omului (pentru a dezvolta invatarea, memorarea, etc.)
Armele psihotronice sunt folosite cu succes in sistemul de aparare nationala a Ucrainei, Israelului, Rusiei, Frantei, Belgiei, Germaniei, Canadei.
Psihicul omenesc poate fi influentat destul de usor, iar acest lucru ni-l poate spune orice psihiatru. Este suficient sa gasim locul vulnerabil. Fiecare om are ceva de genul “NU STIU SI NICI NU VREAU SA STIU”.
Cateva exemple:
Sugestia acustica
– metode si mijloace de transmitere a informatiei direct in subconstient, evitand constientul prin intermediul stimulilor auditivi subliminal. Radacinile acestor tehnici se ascunde in negura timpurilor. Ele sunt strans legate de aparitia graiului la om, deoarece primele cuvinte erau mai mult legate de sugestie decat de sens.
Exista 3 metode:
– prezentarea stimulilor auditivi subliminal pe fondul unei informatii auzite (perceptibile – muzica);
– mascarea mesajului de comunicat subconstientului prin metoda franarii acestuia. Inregistrand o linie melodica, in spatele ei se ascunde o fraza, care este rostita cu incetinitorul. Fraza trebuie repetata de 10-15 ori pentru a avea efect. Chiar daca fraza ascunsa, in spatele liniei melodice, a sunetelor, receptorulului ii va apare in scurt timp ideea ascunsa ca fiind proprie si obsesiva.
– mascarea spectrala pe linia melodiilor clasice
Cercetari in aceasta directie:
– exista diapazoane acustice cu lungimi de unda proprii fiecarui organ, tesut, celula a fiecarui bio-obiect
– exista posibilitatea de a utiliza rezonantele acustice si manifestarile lor in sensul de a actiona asupra bio-obiectelor.
– exista posibilitatea utilizarii stimulilor auditivi subliminali
– exista metode si tehnologii legate de audiosugestie: mascarea spectrala, utilizarea muzicii, cd-uri, dvd-uri.
Proprietati:
– om-audiotehnica-om
– informatie subliminala, mascarea spectrala
– influenta asupra unui individ sau asupra unui grup de oameni
– sunt relativ usor de demascat din punct de vedere tennic
– au un nivel inal de cercetare si de realizare
Biovirusul
– sunt virusi sau softuri pentru calculator, ce au functia de a modifica psihicul operatorului. Ex. de virusi RAVEON, V666, V2SR-23876, Brain Blaster
Blitz crig
– reprezinta un sistem complex de arme computerizate. Creatorul lor este Future Vision Grup din Santa Fe. Componenta de baza o reprezinta virusii de computer. Poate ataca si calculatoarele care nu sunt conectate in retea deoarece tehnologia functioneaza la un nivel mai scazut decat electronii sau particulele elementare.
Cu ajutorul acestei arme, inamicul poate fi strivit, deoarce razboiul poate fi oprit inainte ca el sa poata incepe.
Arme care pot actiona asupra fiecarui individ in parte de pe planeta
– aceste arme sunt numite arme de retea (telefonie, etc.)
Sugestia vizuala
– mijloace si tehnici de transmise a informatiei, neconstientizate, telespectatorului. Prima demonstratie experimentala a fost facuta in 1960.
Metode:
– al 25-lea cadru
– prezentarea de imagini diferentiate
Caracteristici:
– om-videotehnica-om
– 25-lea cadru
– prezentarea de informatii vizuale prin imagini diferentiate
– actiunea individuala sau de grup
– este relativ usor de descoperit prin instrumente tehnologice
– un nivel inalt de cunoastere, cercetare si realizare
Aparatura si tehnologie acustica cu raza mare de actiune (LRAD- long range acustic device), reprezinta arme de control al multimii, descoperita de catre American Tehnology Corporation. Arma a fost descoperita in 2000 si prima ei functie a fost de a pazi corabiile de atacul teroristilor si piratilor cat si importiva demonstratiilor antimilitare. Arma este inofensiva pentru membrii echipajului deoarece ecoul nu exista in mare. Utilizeaza sunete de oscilatii mici pentru a nu traumatiza urechea. Pentru influenta asupra oamenlilor se foloseste sunetul. LRAD afecteaza oamenii cu un seunet a 150 decibeli, ca si comparatie, motorul cu reactie a unui avion scoate 120 de decibeli iar sunetul de 130 decibeli poate distruge complet aparatul auditiv al omului. Toata aparatura cantareste 120 de kg si produce sunete sub un unghi de 130 grade. Raza de actiune cu eficeinta maxima se situeaza intre 90-270 metri.
Arcanul
Modalitate si tehnologie ce-i permite constiintei si subonstientului sa se scilizeze treptat pe o anumita actiune si aceasta actiune devine functionala si programabila chiar si atunci cand se inceteaza influenta asupra omului.
Se foloseste sub forma de voci, sunete, cuvinte, ordine, mascate sub diferite sunete pe care nu le percepe constientul, dar pe care subonstientul de cuprinde in totalitate. Constiinta omului, rapid ajunge la o framantare interioara si incearca un “ce este asta” din partea subonstientului. Subonstientul nu rasunpde insa in nicu un fel deoarece el nu-si poate explica ceea ce stie. Omul, intra rapid intr-o stare asemanatoare cu aceea in care nu-si poate aminti ceva. O framantare interioara.
Apar asociatii cunoscute si neplacute; apar imagini cunosucte dar neplacute.
Metode de aparare impotriva ARCANULUI
– aluminium foil deflector beanie AFDB – reprezinta o caciula construita din 5 pana la 15 folii de aluminiu, ce are ca scop apararea impotriva influentelor psihotronice. Este considerata o metoda de aparare ieftina si putin eficienta. Oamenii de stiinta din domeniu, considera ca o astfel de caciula, intr-adevar poate apara creierul uman de astfel de influente negative cum ar fi campurile electromagnetice, altor influente ce vin din parte calculatorului si a altor aparate electrocasnice cat si alte metode distale de dirijare a constiinte.
Implantul dentar
Metoda a fost inventata de Adrija Puharich la comanda FBI. Din 1932 pana acum, odata cu inceperea proiectului Moonstruck, implanturile au fest efectuate atat in dinti cat si in creier. Implanturile pot fi facute cu acordul victimei, in taina, cat si farul acordul lui.
Jocurile cu povesti
Are un caracter distractiv sau ludic, orientata catre deformarea psihicului in directia dorita. Omul se arunca mult mai rapid si mai usor intr-un joc, fara sa intelega proprietatile sugestive ale jocului, metodele si mecanismele de distorsionale a eu-conceptie in urma jocului.
Mafia drogurilor, investeste multi bani in crearea realitatii virtuale incercand astfel sa creeze un drog de clasa superioara, cu efecte mult mai puternice decat heroina sau LSD. In creierul celor care joaca, apar: fantome, vise, frici, crize de epilepsie, cosmaruri, atacuri de panica.
Foarte multi oameni, dupa astfel de jocuri au ajuns la spital cu traume psihice foarte serioase.
Creierul omului nu are aparare genetica impotriva modelelor de comportament in lumea infernala a combinatiilor computerizate, sintetizate din imagini artificiale, sunete, si culori; se sterge foarte usor granita intre adevar-minciuna, real-ireal, autentic-fals si prin urmare omul ajunge in lumea de “dincolo de oglinda”.; se dezvolta stresul, emotii negative, iluzii, halucinatii, placeri patologice si comportamente deviante.
Carcateristicele jocurilor pe calculator:
– rezolva sarcinile sugestive avand in fata un operator constient absolut de actiunile sale
– metoda realitatii virtuale prin scufundarea in abisurile psihicului uman, ii ajuta sa conduca eficente cu subonstientul uman
– realitatea virtuala este utilizata pentru profilaxia stresului, detensionarea emotionala si profesionala, selectia oamenilor pentru selectie (ex. auto), cresterea aptitudinilor profesionale (aviatori, simulator)
– exista amenintarea aparitiei unui drog mult mai complex, usor de raspandit, drogul tehnogen.
Influenta negativa a jocurilor:
– cufunda jucatorul intr-o lume a violentei,
– indeparteaza jucatorul de lumea reala,
– jucatorii de cele mai multe ori primesc arme din cele mai performante iar inamicii de regula primesc arme rudimentare (ex: jucatorii rusi primesc arme americane iar rusii sunt prezentati ca avand arme rudimentare)
– distrugerea propriei patrii la jucatori, genereaza un sentiment euforic
– fanatul multimedia nu mai are nici un interes fata de lumea reala.
Arma informationala
Reprezinta tehnici si mijloace de influenta informationala asupra tehnicii si oamenilor cu scopul de a rezolva problemele partii infuente.
Tipuri de arme informationale:
– mijloace si tehnologii, echipamente de inalta precizie, de pozitionare a tuturor mecanismelor care emit in spectrul electromagnetic si distrugerea lor (ex. ai telefon, te localizeaza si te distruge)
– mijloace, tehnologii si echipamente cu impact asupra componentelor de echipament eclectronic.
– mijloace de a influenta procesul de transfer de informatii
– mijloace de propaganda si dezinformare
– arme psihotronice
RADISON – reprezinta o arma distala si genereaza fara nici un contact asupra subiectului o stare de somnolenta si pierdere a constiintei. Efectul se produce de la un minut pana la 7 min. Arma poate fi aplicata unui individ, unei mase de oameni, unui teritoriu intreg. Arma se afla in dotarea serviciilor secrete.
Concluzii:
Studiind si alte materiale, concluzia este ca armele PSI exista de mii de ani. La inceput ele erau simple si cu efecte mai mari sau mai mici, de scurta sau de lunga durata. Astazi, armele PSI au capatat o dezvoltare sustinute stiintific si au capatat puteri nebanuite pentru omul de rand. Statul, care va indeplini sau va descoperi cea mai puternica arma PSI, controlabila, reglabila, va primi o superioritate inimaginabila asupra inamicului sau chiar asupra intregii lumi. Nici macar detinerea in forma de monopol a armeleor nucleare nu poate oferi o superioritate atat de mare. Castigul, in urma unei astfel de descoperi facute de o tara, va fi colosal. Cele mai multe cercetari in directia armelor PSI se efectueaza in Rusia, SUA, Germania, Belgia, Olanda.
Arma PSI este orientata catre distrugerea realitatii, care a devenit cotidian. Metodele folosite intr-un asemenea razboi sunt reprezentate de “psihozombare”, cercetarea profunda a psihicului uman si psihocorectia (influenta oreintata, controlata, asupra psihicului). Astazi, tehnologiile PSI sunt activ utilizaate in spionaj, in sferele diplomatice si in sistemele de guvernare a diferitelor state. Exista tehnologii sunt legalizate si sunt date spre cumparare cetatenilor. De ex. in 1985 americanii au desecretizat una din armele lor militare – metoda cunoscuta ca programare neruolingvistica. Esenta acestei tehnologii consta in aceea ca operatorul introduce interlocutorul intr-o stare de hipnoza usoara iar apoi, neobservabil incepe sa manipuleze cu anumite fraze, intonatie si ganduri.
Colaboratorii serviciilor secrete si agentii FBI, a departamentelor de stat SUA in mod obligatoriu trec prin cursuri de NLP. Aceste deprinderi sunt activ utilizate in timpul tratativelor, negocierilor si recrutarilor de personal. Alaturi de toti liderii din G7 exista consilieri pentru tehnici NLP. Operatorii NLP sunt foarte activi la intalnirile internationale si in timpul pregatii acestora. Metoda este urmatoarea: un operatoror NLP experimentat intra cu dvs intr-un dialog lejer dupa care poate sa va “oblige” sa va ridicati, sa va luati hania, sa va duceti pana la magazinul de tigari, sa luati 2 pachete de tigari, sa va intoarceti si nu veti tine minte nimic. Veti ramane surprinsi de unde au mai aparut pe masa inca 2 pachete de tigari. Tot sub influeneta metodelor NLP omul poate incepe a vorbi despre cele mai secretizate informatii, sa faca declaratii neasteptate, sa-si piarda autocontrolul.
Desecretizand metoda PSI – NLP, militarii USA au dat un instrument eficent pentru manipulare in mana persoanelor private dar astfel si-au asigurat un sistem multilevel de cautare si selectie a cadrelor.
Astazi in lume exista aproximativ 30 de organizatii internationale si 50 nationale de centre deschise pentru pregatirea persoanelor fizice in vederea stapanaii tehnicilor NLP. Formele si metodele de recrutare a persoanelor cu capacitati psihice extraordinare reprezinta cea mai mare si importnata problema a tuturor institutelor vestice. Astazi, practica NLP este raspandita in structurile business, este luata spre inarmare si in lumea criminalitatii, este pe larg utilizata in activitatea organizatilor extremiste.
Sistemele acustice asa numitul “semnal inteligent”, mijloacele optice cu diapazoane vizibile si invizibile,sistemele de biorezonanta, sistemele cu radiatii radioctive de mica putere, manipularea prin intermediul mirosurilor, manipularea prin intermediul elementelor chimice adaugate in produse de cosmetica, alimente, intretinere, toate la un loc reprezinta componentele celor mai noi arme PSI.
Sursa: www.sfatulbatranilor.ro


Raspandeste cu incredere
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  7
  Shares